شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ در گوشي بگم.... جان خودم اسراييل با اين حماقت هاش فاتحش خونده شد...
وووي چ نازه اين:)
اينم شنيده اسراييل غلط بزرگي کرد به سوريه حمله کرد خندش گرفته از اين همه حماقت : دي
:)
و خداوند دشمنان را از حمقا افريد
بله قطعا همينجوره
تسبیح دیجیتال
خليل سعيدي
رتبه 94
2 برگزیده
1393 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top