شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ * يا زينب... ارحمي ضعف بدني وقيود يدي...*
*ميثم*
92/9/14
... در چنين شبي وقتي عمال عمر سعد قصد حرکت دادن اسرا را داشتند.. با نو زينب خواست براي اخرين بار با جسد برادرش وداع کند... واين در حالي بود که ايشان را امام سجاد سوار بر محمل نموده بود اما چون احساس کرد که بانو قصد انجام چنين کاري دارند اين جمله را گفتند... وعجب مرثيه کوتاهي!!!
يعني اي زينب.. بر ضعف بدن ودستهاي به غل وزنجير کشيده من رحم کن..
امام سجاد عليه السلام عمه شون رو به اسم صدا کردن يا تعبير شماست؟؟
تسبیح دیجیتال
خليل سعيدي
رتبه 94
2 برگزیده
1393 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top