شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *ديگر از کارخدا تعجب نمي کنم ...* *از اينکه در عرفـــــــــــــه قبل از نگاه به زوار خودش* * به زوار تو نگاه مي کند* *اخر امروز انگشت انگشتري خودم را بريدم* *فهميدم درد چقدر درد دارد.*
*ميثم*
92/9/14
يا حسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن(ع)
کسي باور نداره.... يه تيغ کوچک به انگشتان خود بيانذازد.... انوقت ميزان درد را حس کند..... اسون نبوده سر دادن ....
تسبیح دیجیتال
خليل سعيدي
رتبه 94
2 برگزیده
1393 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top