شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ *ديگر از کارخدا تعجب نمي کنم ...* *از اينکه در عرفـــــــــــــه قبل از نگاه به زوار خودش* * به زوار تو نگاه مي کند* *اخر امروز انگشت انگشتري خودم را بريدم* *فهميدم درد چقدر درد دارد.*
*ميثم*
92/9/14
يا حسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن(ع)
کسي باور نداره.... يه تيغ کوچک به انگشتان خود بيانذازد.... انوقت ميزان درد را حس کند..... اسون نبوده سر دادن ....
چراغ جادو
خليل سعيدي
رتبه 92
2 برگزیده
1391 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top