شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ *ديگر از کارخدا تعجب نمي کنم ...* *از اينکه در عرفـــــــــــــه قبل از نگاه به زوار خودش* * به زوار تو نگاه مي کند* *اخر امروز انگشت انگشتري خودم را بريدم* *فهميدم درد چقدر درد دارد.*
*ميثم*
92/9/14
يا حسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن(ع)
کسي باور نداره.... يه تيغ کوچک به انگشتان خود بيانذازد.... انوقت ميزان درد را حس کند..... اسون نبوده سر دادن ....
چراغ جادو
خليل سعيدي
90 امتیاز
2 برگزیده
1399 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
vertical_align_top